Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za rok 2016

Za uplynulý rok 2016 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 841 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Jednalo se hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, nerespektování dopravního značení zákaz vjezdu, zákaz zastavení, zákaz stání, jízda na neosvětleném jízdním kole v noční době, překročení povolené rychlosti v obci, nerespektování dopravního značení zóna s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod., parkování na travnatých plochách mezi jízdními pruhy, parkování na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolení a neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách).

Přestupky byly řešeny na místě domluvou nebo blokovou pokutou nebo byly oznámeny do správního řízení. Z celkového počtu zjištěných přestupků bylo oznámeno celkem 77 přestupků do správního řízení, 158 přestupků bylo vyřízeno domluvou a 606 přestupků bylo vyřízeno blokovou pokutou v celkové výši 190 900,- Kč. Z toho 481 přestupků – ostatní přestupky v dopravě – celkem 121 600,- Kč a 125 přestupků překročení povolené rychlosti v obci celkem 69 300,-Kč. Stacionárními laserovými měřiči rychlosti bylo zjištěno celkem 6 912 přestupků, které byly oznámeny na OSČ MěÚ Ivančice.

V 10ti případech strážníci zajišťovali místo dopravní nehody do příjezdu PČR a pokud bylo nutné, řídili provoz motorových vozidel do ukončení šetření této dopravní nehody. Ve dvou případech při dopravní nehodě zajišťovali strážníci prostor pro přistání vrtulníku ZZS JmK. V šesti případech byl zjištěn řidič motorového vozidla, který před jízdou požil alkoholické nápoje. Řidič byl předán PČR k dalšímu opatření. Po celý školní rok strážníci vykonávali v ranních hodinách dohled na přechodech pro chodce u ZŠ T.G.M. Na Brněnce, kdy je v tuto dobu kolem ZŠ zvýšený provoz motorových vozidel. Na cyklostezce Ivančice – Oslavany byly prováděny kontroly a to jak v denní tak noční době. V nočních hodinách byly prováděny kontroly na dodržování zóny zákazu stání motorových vozidel o hmotnosti vyšší jak 3,5 t. Při konání různých společenských , kulturních a sportovních akcí strážníci zajišťovali uzavírky míst, kde se akce konaly a prováděli dohled na dopravu a dodržování dopravního značení.

Po linii veřejného pořádku bylo řešeno celkem 137 přestupků. Jednalo se o přestupky proti majetku (drobné krádeže, poškozování cizí věci), přestupky proti občanskému soužití (schválnosti, fyzické napadení, občanské soužití, urážky či jiné hrubé jednání) a přestupky proti veřejnému pořádku (porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách a nařízení města, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřejného prostranství, poškození veřejně prospěšného zařízení, neoprávněné založení skládky nebo ukládání odpadů mimo vyhrazená místa). Z celkového počtu bylo 49 přestupků vyřízeno domluvou, 37 přestupků bylo oznámeno dle věcné příslušnosti na OŽP MěÚ Ivančice, ORR MěÚ Ivančice, KPPP MěÚ Ivančice a na PČR Ivančice. 51 přestupků bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou v celkové výši 17. 500,- Kč.

Při výkonu služby bylo nalezeno, a to jak v denní tak noční době, celkem 23 značně podnapilých osob, které ležely na veřejném prostranství. V sedmi případech byly osoby převezeny ZZS JmK do nemocnice Ivančice, kde byly hospitalizovány, v osmi případech byly tyto osoby po provedené prohlídce lékařem, převezeny do psychiatrické léčebny – záchytné stanice Brno Černovice na vystřízlivění a v osmi případech byly osoby z místa vykázány, jelikož nebylo u těchto osob zjištěno zranění a byly schopny komunikace a samostatného pohybu.

Při konání tanečních zábav byl prováděn dohled na ztlumení hudby po 22,00 hodině, na veřejný pořádek v okolí místa pořádání tanečních zábav a při rozchodu účastníků tanečních zábav. V noční době byl prováděn dohled na veřejný pořádek, dodržování nočního klidu, kontroly parkovišť, garáží, obchodů a čerpacích stanic.

Na teritoriu města bylo odchyceno celkem 33 volně pobíhajících toulavých psů. V devíti případech se nepodařilo zjistit majitele a tak odchycení psi byli umístěni v útulku Přímětice u Znojma. V pěti případech byla zajištěna likvidace nalezených uhynulých koček, v jednom případě likvidace nalezeného uhynulého psa a uhynulé srny a ve třech případech nalezené uhynulé labutě.

Na výzvu MěP bylo odstraněno celkem 21 vraků motorových vozidel z teritoria města. Fyzickým a právnickým osobám bylo zasláno celkem 81 upozornění na zjištěné nedostatky. Jednalo se hlavně o poškozené dopravní značení, poškozené nebo chybějící kanálové rošty, nefunkční veřejné osvětlení, výtluky ve vozovkách, propadené chodníky a vozovky, úklid kolem nemovitosti apod.. Pro OS Brno-venkov, PČR, nemocnici Ivančice, ZZS JmK, HZS a odbory MěÚ Ivančice bylo provedeno celkem 65 asistencí. V 67 případech byly doručeny písemnosti od státních institucí osobám, které tyto písemnosti nepřebíraly poštou.

Na služebně MěP bylo zaevidováno celkem 76 nálezů, jednalo se hlavně o svazky klíčů od bytů a motorových vozidel, osobní doklady, peněženky, platební karty, jízdní kola, dioptrické brýle, tašky s oblečením a mobilní telefony. Ve většině případů se podařilo nalezené věci předat majitelům. Nalezené věci, u kterých se nepodařilo zjistit majitele, byly uloženy na služebně MěP a na elektronickou úřední desku MěÚ Ivančice bylo dáno oznámení o nálezu s uvedením doby možnosti vyzvednutí nálezu.

V 11ti případech byly zadrženy osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Ve všech případech byly tyto osoby předány PČR k dalšímu opatření. S Obvodním oddělením PČR Ivančice byla velmi dobrá spolupráce, jak při zajišťování společenských a kulturních akcí, tak při služebních zákrocích nebo dopravních akcích. S HZS Ivančice a dobrovolnými hasiči Němčice byla za uplynulý rok velmi dobrá spolupráce a to při odstraňování olejových skvrn na vozovkách nebo odstraňování spadlých stromů na vozovku při poryvu větru a v případech, kdy bylo nutné využít techniku, této složky. V těchto případech MěP prováděla zajištění místa, aby nedošlo k úrazu osob nebo dopravní havárii.

V uplynulém roce byla rovněž prováděna šetření a činěna opatření při různých oznámeních občanů, jako např. znečištění vozovek, chodníků, zábory veřejného prostranství, nepovolené stavby, nepovolené překopy vozovek, poškození komunikací, poškození veřejně prospěšného zařízení, černé skládky, nepovolené kácení stromů, nepovolené ukládání odpadů, znečištění vodních toků, pálení odpadu, odstavených motorových vozidel apod.

str. Šabata Zdeněk

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz