Zpráva o činnosti Městské policie Ivančice za rok 2013

Za uplynulý rok 2013 bylo strážníky MěP Ivančice řešeno celkem 740 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Šlo hlavně o nepovolené parkování na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, porušení zákazu vjezdu, zákazu zastavení, zákazu stání, překročení povolení rychlosti v obci, nerespektování zóny s omezeným stáním ve městě v době od 20,00 do 08,00 hod., nepovolené parkování na vjezdech, na vyhrazených parkovištích bez patřičného povolení a neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách nebo neuhrazení poplatku za parkovné na placeném parkovišti).

Přestupky byly řešeny na místě domluvou nebo blokovou pokutou nebo byly oznámeny do správního řízení. Z celkového počtu zjištěných přestupků bylo oznámeno celkem 31 přestupků do správního řízení, 79 přestupků bylo vyřízeno domluvou a 630 přestupků bylo vyřízeno blokovou pokutou v celkové výši 345 200,-Kč. Z toho 246 přestupků – ostatní přestupky v dopravě, celkem 64 200,-Kč a 384 přestupků překročení povolené rychlosti v obci – celkem 281. 000,-Kč. Na ul. Hřbitovní bylo zjištěno stacionárním laserovým měřičem rychlosti celkem 4750 motorových vozidel, jejichž řidiči překročili povolenou rychlost v obci. Zjištěné přestupky byly oznámeny na OSČ MěÚ Ivančice.

V 15-ti případech strážníci zajišťovali místo dopravní nehody do příjezdu PČR, a pokud bylo nutné, řídili provoz motorových vozidel do ukončení šetření této dopravní nehody. Ve třech případech byl zjištěn řidič motorového vozidla, který před jízdou požil alkoholické nápoje a v jednom případě byl zjištěn řidič, který nevlastnil řidičský průkaz a měl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Ve všech případech byli řidiči předáni PČR k dalšímu opatření.

Po celý školní rok strážníci vykonávali v ranních hodinách dohled na přechodech pro chodce u ZŠ T.G.M. Na Brněnce, kdy je v tuto dobu kolem ZŠ zvýšený provoz motorových vozidel. V rámci objížďky při opravě silnice směrem na Moravský Krumlov dohlíželi strážníci na bezpečný přechod dětí ze ZŠ Němčice na ul. Za mostem. V nočních hodinách byly prováděny kontroly na dodržování zóny zákazu stání motorových vozidel o hmotnosti větší jak 3,5 t.

Při konání různých společenských, kulturních a sportovních akcí strážníci zajišťovali uzavírky míst, kde se akce konaly, a prováděli dohled na dodržování dopravního značení. Po linii veřejného pořádku bylo řešeno celkem 158 přestupků. Šlo o přestupky proti majetku (drobné krádeže, poškozování cizí věci), přestupky proti občanskému soužití (schválnosti, fyzické napadení, občanské soužití, urážky či jiné hrubé jednání) a přestupky proti veřejnému pořádku (porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách města, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřejného prostranství, poškození veřejně prospěšného zařízení, neoprávněné založení skládky nebo ukládání odpadů mimo vyhrazená místa).

Z celkového počtu bylo 28 přestupků vyřízeno domluvou, 48 přestupků bylo oznámeno dle věcné příslušnosti na OŽP MěÚ Ivančice, ORR MěÚ Ivančice, KPPP MěÚ Ivančice a na PČR Ivančice. 82 přestupků bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou v celkové výši 41. 500 Kč. Při výkonu služby bylo nalezeno a to jak v denní tak noční době, celkem 22 značně podnapilých osob, které ležely na veřejném prostranství a nebyly schopny samostatného pohybu. Ve čtyřech případech byly osoby převezeny do nemocnice Ivančice, kde byly hospitalizovány a v 18-ti případech byly tyto osoby po provedené prohlídce lékařem, převezeny do psychiatrické léčebny – záchytné stanice Brno Černovice na vystřízlivění.

Při konání tanečních zábav byl prováděn dohled na ztlumení hudby po 22,00 hodině, na veřejný pořádek v okolí místa pořádání tanečních zábav a při rozchodu účastníků tanečních zábav. V noční době byl prováděn dohled na veřejný pořádek, dodržování nočního klidu, kontroly parkovišť, garáží, obchodů a čerpacích stanic.

Na teritoriu města bylo odchyceno celkem 32 volně pobíhajících toulavých psů. Ve čtyřech případech se nepodařilo zjistit majitele a tak odchycení psi byli umístěni v útulku Přímětice u Znojma nebo Brno Kociánka. Ve dvou případech byla zajištěna likvidace nalezených uhynulých srn a v jednom případě likvidace nalezeného uhynulého psa.

Na výzvu MěP bylo odstraněno celkem 14 vraků motorových vozidel z teritoria města. Fyzickým a právnickým osobám bylo zasláno celkem 63 upozornění na zjištěné nedostatky. Jednalo se hlavně o poškozené dopravní značení, poškozené nebo chybějící kanálové rošty, nefunkční veřejné osvětlení, výtluky ve vozovkách, propadené chodníky, úklid kolem nemovitosti apod..

Pro OS Brno-venkov, PČR, nemocnici Ivančice, ZZS JmK, HZS a odbory MěÚ Ivančice bylo provedeno celkem 78 asistencí. V 82 případech byly doručeny písemnosti od státních institucí osobám, které tyto písemnosti nepřebíraly poštou.

Na služebně MěP bylo zaevidováno celkem 56 nálezů, šlo hlavně o svazky klíčů od bytů a motorových vozidel, osobní doklady, peněženky, platební karty, jízdní kola, mobilní telefony. Ve většině případů se podařilo nalezené věci předat majitelům. Nalezené věci, u kterých se nepodařilo zjistit majitele, byly uloženy na služebně MěP.

V 10-ti případech byly zadrženy osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Ve všech případech byly tyto osoby předány PČR k dalšímu opatření. Ve dvou případech byla zadržena osoba hledaná PČR, která byla následně předána PČR k dalšímu opatření.

S Obvodním oddělením PČR Ivančice byla velmi dobrá spolupráce, jak při zajišťování společenských a kulturních akcí, tak při služebních zákrocích nebo dopravních akcích. S HZS Ivančice a dobrovolnými hasiči Němčice byla za uplynulý rok velmi dobrá spolupráce a to při požárech na teritoriu města, dále při odstraňování olejových skvrn na vozovkách nebo odstraňování spadlých stromů na vozovku při poryvu větru. V případě zjištění těchto skutečností MěP prováděla zajištění místa, aby nedošlo k úrazu osob nebo dopravní havárii.

V uplynulém roce byla rovněž prováděna šetření a činěna opatření při různých oznámeních občanů, jako např. znečištění vozovek, chodníků, nepovolené stavby, nepovolené překopy vozovek, poškození komunikací, poškození veřejně prospěšného zařízení, černé skládky, nepovolené kácení stromů, nepovolené ukládání odpadů, znečištění vodních toků, pálení odpadu apod.

str. Šabata Zdeněk

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz