Václav Hans

První český starosta Ivančic

V 19. století, kdy německá menšina ve městě se snažila občanům vtisknout německou tvář, kdy germanizovala obyvatele na úřadech, na školách i ve vojsku, se zásluhou místních buditelů Tomáše Procházky, Beneše Metoděje Kuldy a Václava Novotného, kteří burcovali k národnímu uvědomění, počalo se město pozvolna probouzet ze všední lhostejnosti. Teprve však v roce 1864 získali Čechové na radnici “většinu” a prvním českým starostou byl zvolen Václav Hans.

V období jeho správní činnosti v letech 1864-1867 vznikla ve městě roku 1868 jedna z nejstarších dvouročních zemědělských škol na Moravě, jejíž absolventi šířili v celém kraji nové poznatky a racionální metody v zemědělství. Jeho zásluhou se pilně zalesňovaly tehdejší plochy na Réně, které z velké části bývaly pastvinami. O jednom z jeho činů píše i Augustin Kratochvíl ve “svých” Ivančicích: “V noci na 12. července roku l886 zachránil 7000 mužů a 80 děl v Moravském Krumlově před pruským zajetím. Zaslechnul totiž ve svém bytě rozmluvu Prušáků o přepadení našeho vojska v Krumlově. Ihned v noci podal zprávu na tamějšího starostu o důležitém plánu nepřátelském. Vojsko naše odtáhlo ještě včas. Prusové, tušíce že jejich plán byl vyzrazen, zle se mstili na starostovi, kterému v Široké ulici čtyři vojáci s důstojníkem hrozili zastřelením.” Po válce s Prusy obdržel od císaře Františka Josefa Zlatý záslužný kříž s korunou.

Přestože se po jeho funkčním období octla správa města opět v rukou německé menšiny, nezůstal stranou veřejného dění ve městě. Jako tesařský mistr společně s bratrem Rudolfem, zednickým mistrem, v roce 1879 odvážným zásahem podepřeli a vrátili do původní polohy nakloněnou ivančickou věž, jejíž zdivo o hmotnosti 6800 tun se odtrhlo od zadní stavby a naklonilo na západní stranu. V témže roce přivedl Václav Hans na svět také Hasičský sbor, jehož se stal prvním náčelníkem a horlivým budovatelem.

Svým vlasteneckým cítěním a aktivní veřejnou činností se zapsal k nejvýznamnějším postavám tehdejších Ivančic.

Zemřel 4. února roku 1906 ve věku 85 let.

Vl. Voborný, (Ivančický zpravodaj, říjen 1983)

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz