T.G. Masaryk v Ivančicích

Ač se v Ivančicích ve 20. a 30. letech odehrálo mnoho zajímavého a město uvítalo nejednu důležitou osobnost, pro většinu obyvatel se stala nejvýznamnější událostí v životě Ivančic návštěva prezidenta Republiky československé, T. G. Masaryka. Do Ivančic prezident zavítal podle předem připraveného programu ve středu 13. června 1928. Součástí článku jsou dobové fotografie …

Uvítalo jej slavnostně vyzdobené město a Palackého náměstí zaplněné občany i školní mládeží z Ivančic a jedenatřiceti okolních obcí. Ivančické zastupitelstvo dokonce intervenovalo „v továrnách a velkých závodech …, aby pracovní doba v ten den byla zřízena tak, aby též dělnictvo mohlo se uvítání zúčastniti”.

Uvítání prezidenta T.G. Masaryka na Palackého náměstí 13. června 1928

Atmosféru plnou radostného očekávání a rozechvění z prezidentova příjezdu i průběh samotné návštěvy města výstižně přiblížil ivančický kronikář F. Kulda: „Blížil se příjezd. Náměstí kolem 17. hod. oživlo, nálada obecenstva byla slavnostní. O 18. hod. počaly hudby koncertovati a to Kelblova u radnice, druhá z Oslavan u sochy P. Marie na náměstí. Scházeli se zástupcové ze všech okolních obcí a různých korporací na městském úřadě, kde byl již přítomen okresní hejtman dr. František Krajtl se starostou města Prokešem. Z městského zastupitelstva místního byly zastoupeny všecky politické strany. Též všecky místní úřady. S poštovním úřadem zdejším bylo ujednáno, že podá zprávu, kdy pan prezident pojede Hrotovicemi, Dubňany a Moravským Krumlovem. Jakmile došla zpráva, že pan prezident odjel z Dukovan v 17,56 hod. a v krátkém čase na to z Moravského Krumlova …, zaujaly jednotlivé spolky svá již předem přesně určená místa. Před tím již seřazeny byly na Žerotínově náměstí, odkud se odebraly na svá místa v průvodu. Sociální demokraté z města a okolí přišli zvláštním průvodem ze svého shromaždiště. Přítomni byli zástupci okresního úřadu i ivančického městského úřadu, zástupci církví a členové obecních samospráv, občané a školní mládež z Ivančic, Neslovic, Kratochvilky, Letkovic, Hlíny, Alexovic, Silůvek, Zbýšova, Padochova, Řeznovic, Prštic, Omic, Oslavan. Mezi shromážděnými občany bylo připraveno k uvítání prezidenta republiky 130 členů sborů dobrovolných hasičů z Ivančic, z Oslavan, z Nové Vsi, ze Silůvek,z Řeznovic, z Letkovic, z Padochova, z Hlíny, třiašedesát legionářů, dvě stě dvacet osm členů sokolských jednot z Ivančic, Němčíc, Oslavan, z Padochova, Zbýšova a ze Silůvek a též třiačtyřicet příslušníků orelských jednot z Ivančic, ze Silůvek, z Hlíny a z Oslavan.

Slavný okamžik se přiblížil. „Hudba na ochozu věže umístěná zahrála fanfáry z Libuše na znamení, že pan prezident vjíždí do města. Na několik okamžiků rozhostil se velebný klid, načež veškeré obecenstvo propuklo v nadšený jásot. Děti mávaly praporky, házely kvítí a kytice na cestu a v několika okamžicích zastavil pan prezident se svým průvodem před pódiem a vystoupil z auta. Před pódiem hlásil se služebně přednosta okresní politické správy Brno-venkov Dr. Krajtl a četnický velitel oddělení Brno 1, štábní kapitán Košťák. S nimi před pódiem očekával též starosta náš Dr. Prokeš, po obou stranách pódia vpředu stáli legionáři počtem tři (střídavě ruský, francouzský a italský), na pódiu dvě školní děti: Jarmila Macerodová a Jirka Růžička, pak pět dětí hluchoněmých: Augustin Jíra, Josefa Přerovská, Josef Olšan, Anna Sedláčková a Marie Malá. Současně u pódia očekávala deputace zdejší odbočky Čs. červeného kříže s dvěma dětmi předsedkyni tohoto spolku Dr. Alici Masarykovou, která se však nezúčastnila tohoto zájezdu pana prezidenta. Tak viděl příjezd T. G. Masaryka do Ivančic účastník oněch slavných chvil kronikář Kulda.

Prezident vystoupil z vozu a za doprovodu ministra Černého, zástupce zemského prezidenta Remeše a prezidenta zemského výboru Pluhaře vystoupil na pódium uprostřed Palackého náměstí. Shromáždění občané utichli a do „velebného klidu” a zazněla státní hymna. Po jejím doznění se uvítacího slova ujal starosta dr. Prokeš. Jeho řeč, adresovanou vzácnému hostu, uveďme v plném znění, neboť vystihuje atmosféru oněch slavnostních okamžiků i celkovou náladu tehdejší prvorepublikánské společnosti, tu ivančickou nevyjímaje. „Pane prezidente”, oslovil ivančický starosta tehdy osmasedmdesátiletého T. G. Masaryka a pokračoval, „jakožto starosta města Ivančic dovoluji si Vás uctivě co nejsrdečněji uvítati jménem městského zastupitelstva a občanů. Pozdravuji Vás též upřímně jménem starostenského sboru zdejšího okresu za občanstvo jeho obvodu. Jsme neskonale vděční za to, že jste nám svým příjezdem do našeho města poskytl příležitost, abychom k Vám, jako k prvnímu prezidentu republiky osobně učinili projev svých opravdových citů. Děkujeme Vám především za Vaši vědeckou, buditelskou a výchovnou činnost, kterou jste národ připravoval na veliké dny boje za osvobození. Děkujeme Vám za Vaši velikou práci neznající únavy a velké nebezpečenství útrap, kterou jste v době světové revoluce po celém světě pro naši národní svobodu vykonal a pro níž Vás svým Osvoboditelem nazýváme. Navazujíce vzpomínku na působení Českých bratří s Janem Blahoslavem u nás a jejich lidumilných snah, děkujeme Vám obzvláště my v našem městě za Vaše úsilí v dobách poválečných, s nímž upřímně připravujete spravedlnost a mír U lidí, mír v národě, mír v národech nové Evropy. Konečně, avšak nikoli na posledním místě, děkujeme Vám co nejvřeleji za to, že vyhověv vroucímu přání našemu, prokázal jste nám čest své návštěvy, připravil jste nám všem velikou radost a slavný den,na který mladí i staří s pohnutím vděčně budou vzpomínati po celý svůj život. Prosíme, abyste přijal projev naší dětinné důvěry a upřímné oddanosti k Československé republice a k Vaší osobě. Chceme je osvědčovati plněním svých povinností. Přijměte od nás též vlídně srdečné přání, abyste v dosavadní své svěžesti a pružnosti, kterou tolik u Vás máme rádi a obdivujeme, dlouho zůstal zdráv k naší radosti a k blahu celého národa, ku štěstí nám všem a naší milé Republiky československé. Buďte nám dlouho zdráv!”

Další ze snímků z uvítání prezidenta T.G. Masaryka

Po těchto uvítacích slovech starosty Prokeše přistoupila k prezidentu republiky žákyně Jarmila Macerodová a přivítala jej slovy: „Z celého srdce vítáme Vás do našeho krásného domova. Nemohl jste nám větší radost způsobiti než svou návštěvou. Do poslední chvíle života budeme vzpomínati na to, že jsme Vás, náš Osvoboditeli viděli, že jsme Vás vítali a slíbili Vám, že z nás budou, až dorosteme, tak hodní lidé, jak nám to ukázal svým vlastním životem náš tatíček prezident. Po Jarmile Macerodové oslovilo T. G. Masaryka krátce ještě pět žáků ivančického ústavu pro hluchoněmé, načež prezident každému dítěti stiskl ruku a pronesl ke shromážděným občanům krátký proslov: „Děkuji Vám pane starosto a starostenskému sboru za přátelský pozdrav. Těší mě, že se dotýkáte tradice Bratří Vašeho města a tohoto kraje. My všichni se oddáváme starostem o denní chléb, přemýšlíme mnoho o našich hospodářských a finančních úkolech. Je to jistě počínání správné, jestliže se nestává jednostranným. Člověk nežije jenom chlebem. Vzpomínky na naše Bratrské předky a na jejich náboženské úsilí hodí se právě v dnešní době. Měl jsem právě příležitost promluviti s naším básníkem Březinou. Byla to jen stručná besídka vlastně, ale dostali jsme se přece do tuhého, k hlavní věci. Řekl: „Čím déle přemýšlím o životě, přesvědčuji se, že nad tím vším, co se nám teď líbí a nelíbí, je něco vyššího, něco duchovního.” V tom jsme si podali ruce jako na důkaz, že souhlasíme, a já jsem rád, že mohu na tomto místě stejné přesvědčení vyslovit. Přeji Vám všechno dobré. ” Po těchto slovech se T. G. Masaryk podepsal do ivančické pamětní knihy a sestoupil z řečnické tribuny mezi školní mládež. V rozhovoru s ředitelem ústavu hluchoněmých Janem Válkem ocenil práci pedagogů a „vzkázal učitelskému sboru pozdrav a dík”. Poté se prezident zastavil u nastoupené jednotky legionářů. Hlášení mu podal kapitán čs. legií Karel Adam. Poté okresní hejtman Krajtl představil prezidentovi ředitele Ivančického gymnázia dr. Jaroslava Lisického. „Vás já znám”, prohlásil Masaryk a ředitel Lisický mu připomenul, že byl „žákem pana prezidenta na univerzitě v Praze”.

Členové ivančické starostenské rady

V závěru návštěvy Ivančic byl T. G. Masaryk žáky rolnické školy obdarován svazkem ivančického chřestu, vypěstovaného ve šparglovně Václava Missbacha. Poté se prezident rozloučil s jásajícími občany, nastoupil do vozu a spolu s ministrem Černým odjel do Moravských Bránic.

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz