Slavnostní předání čestného občanství města Ivančice Miloši Knorrovi

Ve středu, dne 23. června 2004 bylo slavnostně předáno čestné občanství Miloši Knorrovi. Celý text proslovu od místostarosty města Ivančice Jaroslava Pospíchala věnovaný této slavnostní příležitosti vám přináší ivančický informační portál v plném znění:

Vážený pane generále ve výslužbě, vážený pane plukovníku ve výslužbě, váleční veteránové.

Vážení hosté,

Zastupitelstvo města Ivančice schválilo v roce 2003 na svém 6. zasedání udělení čestného občanství generálovi v.v a válečnému veteránovi panu Miloši Knorrovi a plukovníkovi v.v. a válečnému veteránovi panu Otovi Brückovi.

Záměrem města bylo předat oběma válečným veteránům čestné občanství ve stejný den. Avšak okolnosti nabídly jiné řešení, neboť pan generál Knorr bydlí v New Yorku a jeho pobyt u nás, nebylo možno načasovat na termín, který se pro takové příležitosti zdá být nejvhodnější, tedy v předvečer svátku patrona našeho města,…uskutečnili jsme v tomto termínu loňského roku, předání čestného občanství panu plukovníkovi ve výslužbě Otovi Brückovi.

Předání čestného občanství panu plukovníkovi v.v. panu Otovi Brückovi se uskutečnilo u příležitosti otevření Památníku Alfonse Muchy, spojeného s vernisáží stálé výstavy.

Aby se oba čestní občané města mohli setkat, pozvali jsme pana plukovníka v.v Otu Brücka i na dnešní termín.

Z tohoto důvodu je dnes na pořadu pouze předání čestného občanství panu generálovi v.v. a válečnému veteránovi Miloši Knorrovi.

Pan generál se narodil dne 20.9.1918 ve Slezské Ostravě, je synem zdejšího řídícího učitele a studoval na ivančickém gymnáziu, i když maturoval v Brně v Králově Poli v roce 1936. Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. Byl účastníkem odboje ve II. světové válce a v roce 1948 po svém nuceném odchodu do zahraničního exilu pracoval pan generál aktivně mimo jiné v krajanském spolku v New Yorku, a zejména se zasloužil o činnost Národního domu v New Yorku. Vztah k městu a gymnasiu dokumentuje i jeho nadace podporující nejlepšího studenta v anglickém jazyce. Roku 1995 – 8. května byl Miloš Knorr povýšen prezidentem republiky do hodnosti generálmajora.

Generál major Miloš Knorr

Bylo by jen velmi neúplné, uvádět cokoli, co by ve zkratce přiblížilo život pana generála. Odkazuji pouze na literaturu:

  • J. Břečka: Občané města Ivančic v zahraničním odboji 1939-45 Jižní Morava 2000
  • K. Pacner: Dočasný poručík Jeho Veličenstva. Magazín MF Dnes 4.4.1996
  • P. Poledňák : Portrét generála v.v. Miloše Knorra . Xantipa listopad 1998
  • T.Brdečková : Ještě jsem tady. Přepis televizního pořadu ČT 2 2001
  • J.A. Krystek : Případ dvojakého pohledu. Rovnost 30.5.1998
  • a v neposlední řadě se o panu, tehdy ještě nikoli generálovi, zmiňuje ve své knize “Na průsmyku bílý kříž” i pan plukovník v.v. Ota Brück. Knihu vydalo Naše vojsko 1968.

Vážení,

setkáváme se nedlouho poté co celý svět oslavil šedesáté výročí vylodění spojenců v Normandii. V rámci druhé invazní vlny se jej zúčastnil také, ve funkci velitele čety a zpravodajského důstojníka náš čestný občan, npor. Miloš Knorr. Krátce po vyplutí byla jejich loď zasažena a ze 600 mužů jich 180 zahynulo a 150 jich bylo zraněno. Po vstupu na evropskou pevninu se ukázalo, že je mladičký Miloš Knorr na pevnině ilegálně, protože čeští důstojníci byli propůjčeni k britským útvarům pouze na území Anglie. Velitel pluku, tehdy použil jakéhosi nařízení z 19. století a ustanovil npor. Knorra “Dočasným poručíkem Jeho Veličenstva Krále”. Za účast v bojích se z “Dočasného poručíka Jeho Veličenstva Krále” stal nositel Řádu britského impéria a několika dalších vyznamenání.

O panu generálovi samozřejmě je možné se dočíst v knize Ivančice dějiny města – vydalo město Ivančice roku 2002. str. 531-532. O panu plukovníkovi se píše tamtéž na str. 523-524.

Co spojuje oba naše čestné občany, vedle toho že prožili v našem městě své mládí,a na ta léta se nezapomíná – je nasnadě, – je to láska k vlasti a touha nikdy se nevzdávat. Přesně v duchu hesla: Sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň! Oběma se útěk na první pokus nezdařil, oba se však nevzdali a tak například v hlášení četnické stanice v Ivančicích z 28.5.1940 se uvádí, že: “Miloš Knorr se vzdálil dne 4.2. 1940 z Rakvic (kde pracoval jako obecní tajemník ), příčina ani cíl útěku není známa … toho dne překročil na lyžích moravsko slezské hranice nedaleko Strážnice a začal psát svoji životní kapitolu na jejímž konci je generálská hodnost”.

 

Miloš Knorr na Mucha Art Reception, New York, prosinec 2003
/zdroj: The Consulate General of the Czech Republic in New York/

Pane generále je nám velikou ctí a radostí, že jste přijal náš návrh na udělení čestného občanství města. Města, kde jste strávil svá léta mladosti a na které jste ani během svého velmi bohatého a naplno prožívaného života nezapomněl.

Prosím pana tajemníka /tedy přeneseno v čase, Vašeho kolegu/ o provedení slavnostního aktu předání plakety.

Věřím, vážení pánové, že i nadále budete příznivci našeho, potažmo i vašeho města, budete se těšit dobrému zdraví a – nyní nepohrdnete pohárkem dobrého vína, a to přímo z naší oblasti, kde vinařství opět zažívá svou renesanci.

Věříme že nyní v neformální besedě se s námi podělíte o zážitky, vzpomínky a zkušenosti z vašeho života.

Připijme na Vaše zdraví a dlouhá léta naplno prožitého života.

Proslov tajemníka:

Vážený pane generále,

dovolte, abych v zastoupení pana starosty, jménem svým jménem městské rady i jménem zastupitelstva města Ivančice Vám předal toto ocenění. Byl bych rád, abychom si všichni uvědomili, že je to pouze skromné, ale nanejvýš zasloužené a spravedlivé vyjádření našich díků a úcty za vaše činy, postoje a příkladný vztah k naší vlasti i k našemu městu během celého vašeho života. Přijměte, prosím, toto ocenění také jako výraz hrdosti nás – Vančáků nad tím, že právě váš příkladný život může být spojován, a to po právu, s městem Ivančice.

K tomuto ocenění Vám, pane generále, z celého srdce upřímně blahopřeji.

autor: místostarosta města Ivančice Jaroslav Pospíchal

Post Author: admin

Správce webových stránek města Ivančice. tel.: 546 419 435 e-mail: tichy@muiv.cz, muiv@ivancice.cz