Cena města Ivančice 2006

28.7.2006

Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané, sešli jsme se dnes, od roku 2003 už potřetí, abychom tímto způsobem, předáním Ceny města Ivančice, poděkovali našim spoluobčanům, kteří svým životem a činností výrazně zviditelnili město, pozitivním způsobem nás ovlivnili, obohatili nás duševně i materiálně a také v neposlední řadě přispěli k našemu sportovnímu vyžití. Dnes neoceňujeme jen jednotlivce, ale i kolektiv jednotky SDH Němčice, která se významným způsobem stará o naši bezpečnost v rámci integrovaného záchranného systému. Dovolte mi, abych Vás všechny na tomto setkání co nejsrdečněji přivítal. Zvláště srdečně pak naše milé hosty, laureáty Ceny města Ivančic s jejich doprovodem. Je velmi obtížné specifikovat oblast života a práce, která má být připomenuta a oceněna, protože se většinou vzájemně velmi prolínají.

Na návrh Rady města a schválení zastupitelstvem je cena města Ivančice pro rok 2006 udělena:

  • za výtvarné umění panu Rudolfu Kondeiovi
  • za rozvoj sportu panu Josefu Flíčkovi
  • za práci ve školství panu Ivo Jahodovi
  • za blíže nespecifikovanou kategorii panu Miloslavu Ondrovi
  • Jednotce SDH Němčice

Dovolte mi, pane Rudolfe Kondeji, abych Vám předal toto ocenění, které vysoce hodnotí Vaši činnost v oboru výtvarného umění. Je nám známo, že patříte mezi významné malíře a ve ztvárnění krajiny jste dosáhl pozoruhodného mistrovství, jak mimo jiné ve své práci potvrzuje renomovaný historik umění A.B. Král.

Vaše umělecké geny se rekrutují ze slavného rodu Alfonse Muchy a předala Vám je Vaše maminka, paní Růžena Muchová.

Velice si vážíme toho, že i když jste od roku 1956 občanem Kuřimi, zůstal jste roduvěrným “Vančákem” a na svých výstavách jste vždy takto prezentován. Ivančice máte stále rád o čemž svědčí i to, že stále kreslíte a malujete motivy svého rodného města, ať už na obrazech nebo i na “novoročenkách” Vaše stopa je v Ivančicích nesmazatelná. Stačí se podívat na pamětní list v kronice města či obrazovou výzdobu školy TGM na Brněnce. Mnoho vašich obrazů je ve sbírkách rodáků žijících v tuzemsku či cizině. Sluší se i vzpomenout i Vašeho hudebního nadání, které jste v mládí rozvíjel a byl jste členem ikony ivančických hudebních skupin Modré hvězdy. Dodatečně gratulujeme k vašim letošním 85. narozeninám a jsme rádi, že ocenění, které nyní obdržíte, je směrováno i k vašemu jubileu.

Prosím, abyste převzal ocenění.

Dovolte mi, pane Mgr. Josefe Flíčku, abych Vám předal Cenu města Ivančice, která vysoce hodnotí Vaši činnost v oblasti fair play sportu. Většinu svého času jste věnoval Ivančicím. Víme, že vaše kategorie by měla nést titul „Za dlouhodobou úspěšnou komplexní činnost ve školství, práci s mládeží a v tělovýchově“, ale pravidla jsou zatím určena jinak. Vaše působení ve školství bylo oceněno i ministrem školství a tělovýchovy. Jako aktivní sportovec jste působil ve volejbale, kopané a plavání. Především však v lehké atletice. Účast na slavných Běchovicích a zejména uběhnutých úctyhodných pěti maratónů je hodná obdivu a byla pro některé z nás velmi inspirující. Nicméně větší část vašeho sportovního srdce okupoval volejbal. Od roku 1958 jako aktivní hráč, potom jako trenér, rozhodčí a funkcionář. Mnoho ročníků volejbalových turnajů, a to i na republikové úrovni, je spojeno s vašim jménem. Jistě i zde je udělení Medaile Dr. Koutského – nejvyššího krajského ocenění, tím správným zhodnocením vaší činnosti na tomto poli.

Mgr. Josef Flíček

Turistika je další odvětví, které v našem městě nese váš rukopis. Od vedoucího turistického oddílu mládeže, přes funkce odboru KČT, přes lektora, školitele a cvičitele, kde každý měsíc dostávají členové nabídkový program turistických akcí, je jen namátkové a ve zkrácené formě představení vašeho působení v tomto odvětví. Proto, za všechna ocenění, dovolte jmenovat pouze to nejvyšší v KČT – Medaili Vojtěcha Náprstka. Vy jste byl hybnou silou výstavby rozhledny Vladimíra Menšíka, kterou se jistě podaří v brzké době dokončit. Velmi prospěšný městu je Váš zájem o životní prostředí, jakož i zájem o věci veřejné a společenské. Kdyby existovalo označení moderní renesanční člověk, určitě by jste byl jeho nositelem. Ať Vám Váš elán ještě dlouho vydrží.

Prosím, abyste převzal ocenění.

Mgr. Josef Flíček

Pane Ivo Jahodo, i Vy mě dovolte, abych Vám předal toto poděkování jako výraz uznání za vykonanou celoživotní práci ve školství. Ale i ve Vašem případě je zvláště nutno připomenout a pro mladší zdůraznit – sportovec házenkář na vrcholové úrovni. Patřil jste k základním pilířům sestavy, která město Ivančice v šedesátých letech proslavila a házená ve Vašem podání nebyla jen hra, ale i velké představení. Jsem rád, že jsem měl možnost tuto slavnou éru ivančického sportu jako kluk prožít. Jméno Ivo Jahoda, pro všechny známé a kamarády “Cicvár” bylo a je dodnes v tomto sportu pojmem.

Ivo Jahoda

Co může být pro učitele radostnějšího, než to, že na něj jeho žáci vzpomínají s úctou a láskou a jsou to oni, kteří navrhují jeho ocenění.

Ivo Jahoda

Vzpomínají na to, jak se mladý učitel stal oblíbeným i přesto, že byl přísný. Měl autoritu, lehce si udržoval ve třídě disciplínu, ale svoje žáky dovedl pochopit a nešetřil dobrou náladou a legrací. Byl jste svými žáky milován a věnovali vám přízeň. Poskytl jste osobní příklad pro mnohé následovníky a pomohl jste vychovat další generace úspěšných sportovců. Za všechno, co jste vykonal Vám jménem města děkuji.

Ivo Jahoda

Prosím, abyste převzal ocenění.

A na závěr individuálních ocenění – pan Miloslav Ondra. S radostí Vám předám ocenění, podle pravidel v blíže nespecifikované kategorii, ale jak já říkám, za všeobecnou angažovanost a samozřejmě sport. Jedním z významů starofrancouzského slova „sport“ je znamenající se veselit, což má blahodárný vliv na růst a formování osobnosti. Při svém velmi náročném povolání strojvůdce jste našel čas na tvrdý vytrvalostní trénink, který Vám umožnil například účast na maratonech v pražské Stromovce a mezinárodním maratonu míru v Košicích a ve sportovně pokročilejším věku i dvojnásobnou účast na ME veteránů. Nemohu se nezmínit i skutečném unikátu, a to absolvování klasické trati z řeckého maratonu do Athén. To vše dosvědčuje Vaši cílevědomost a zarputilost úsilí pro dosažení cíle, který si vytknete. Tyto vlastnosti jste předával i svým svěřencům jako atletický trenér.

Miloslav Ondra

V současné době si nelze představit týden bez vaší návštěvy v kancelářích MěÚ a jednání zastupitelstva města bez Vaší účasti. Po nezbytném vydýchání se spustí vodopád připomínek, dobře míněných rad a námětů, zejména v oblasti životního prostředí. Vaší vlastností je to, že nejen oprávněně na nešvary poukazujete a navrhujete řešení, ale i to, že dokážete sám přiložit ruku k dílu a jít mnohým příkladem, bez ohledu na čas. Závěrem se musím zmínit i o Vašich uměleckých ambicích. Jste aktivním členem ivančického pěveckého sboru. I Vám za všechno,co jste už udělal a ještě uděláte děkuji.

Miloslav Ondra

Prosím, abyste převzal ocenění.

Poprvé za tři roky nepředáváme jen individuální ceny, ale oceňujeme i kolektiv. Pane Radku Halouzko, předávám Vám Cenu města Ivančice jako výraz uznání celé jednotce Sboru dobrovolných hasičů  Němčice. Převezměte, prosím, toto ocenění jako reprezentant Sboru, který je v našem městě kdykoli připraven pomoci při živelných pohromách ve prospěch záchrany lidských životů a ochrany majetku.

Radek Halouzka

Sbor dobrovolných hasičů Němčice je obdivuhodný soudržný kolektiv, který svou činností neustále připomíná, že je nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. Jako příklad z poslední doby uvádím nasazení jednotky při letošních jarních povodních, kdy na hranici fyzického i psychického vyčerpání dokázali hasiči zabránit větším škodám na zdraví a majetku. Po zvládnutí a stabilizaci situace v Ivančicích navíc nezištně nabídli JmK pomoc při řešení dalších krizových stavů. Máte naši plnou podporu.

Jsme na Vás hrdi a za všechno Vám děkujeme. Prosím, abyste převzal ocenění.

Radek Halouzka

Dámy a pánové,
připijme si s držiteli Ceny našeho města. Ještě jednou všem děkuji, přeji jim pevné zdraví a elán do dalších let.

Neformální posezení se starostou

Po formální části programu následovala neformalní schůzka oceněných se starostou města MUDr. Vojtěchem Adamem …