Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice  Základní informace o projektu

  Číslo a název výzvy: 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání)

  Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice

  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

  Žadatel – realizátor: město Ivančice

  Stručně o projektu:

  Projekt MAP je zaměřen na podporu a rozvoj inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem MAP je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách správního obvodu ORP Ivančice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Půjde zejména o společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místních problémů a potřeb v oblasti vzdělávání na území správního obvodu ORP Ivančice.

  Předpokládá se, že MAP bude realizován zejména následujícími subjekty:

  • mateřské školy
  • základní školy
  • zřizovatelé škol (obce a města)
  • neziskové organizace
  • organizace zájmového a neformálního vzdělávání
  • rodičovská a odborná veřejnost

  Realizace projektu: 1. srpen 2016 – 31. červenec 2018

  Výsledná výše finanční podpory: 2 849 830,36  Kč dle hodnocení Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV ze dne 4. 10. 2016

  Financování:

  • Podíl EU 85%
  • Podíl státního rozpočtu 10%
  • Podíl příjemce – města 5%

  Zapojené školy: 24 právních subjektů škol a školských zařízení správního obvodu ORP Ivančice

  • 7 samostatných MŠ
  • 4 samostatných ZŠ
  • 9 společných ZŠ a MŠ
  • 2 základní umělecké školy
  • 1 dům dětí a mládeže a školní družina
  • 1 středisko volného času

  Do projektu se zapojily téměř všechny MŠ i ZŠ ze správního obvodu ORP Ivančice, a to:

  • Mateřské školy: MŠ Dolní Kounice, MŠ Chřestová Ivančice, MŠ Na Úvoze Ivančice, MŠ Mělčany, MŠ Němčičky, MŠ Duha Oslavany a MŠ Trboušany
  • Základní školy: ZŠ TGM Ivančice, ZŠ V. Menšíka Ivančice, ZŠ Oslavany, ZŠ Pravlov
  • Spojené ZŠ a MŠ: ZŠ a MŠ Dolní Kounice, ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice, ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice, ZŠ a MŠ Ketkovice, ZŠ a MŠ Moravské Bránice, ZŠ a MŠ Neslovice, ZŠ a MŠ Nová  Ves, Jubilejní ZŠ Masarykova a MŠ Nové Bránice, MŠ, ZŠ a Dětský domov Ivančice
  • Organizace zájmového a neformálního vzdělávání:
   • Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice,
   • Základní umělecká škola Oslavany,
   • Dům dětí a mládeže Oslavany,
   • Středisko volného času Ivančice

  Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0000680 je realizovaný a financovaný s podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města Ivančice.

  Hlavním přínosem realizace MAP:  je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracován ve spolupráci s partnery.

  Cíle MAP rozvoje vzdělávání:

  • umožnit vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území
  • vyhledávání a podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání
  • vznik partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v mateřských a základních školách, a dále v organizacích neformálního a zájmového vzdělávání
  • podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
  • orientace na potřeby a specifika konkrétního území
  • koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v území
  • vize rozvoje škol
  • vyjasnění si vztahu mezi zřizovateli, školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na území obce

  Principy MAP:

  • spolupráce
  • zapojení dotčené veřejnosti
  • dohody
  • otevřenost
  • princip SMART (S – specifický-popis konkrétních opatření, M – měřitelný – s měřitelnými indikátory, A – akceptovaný – projednaný v partnerství, R – realistický – musí být proveditelný, T – termínovaný -opatření s jasným termínem)
  • udržitelnost

  Struktura místního akčního plánu:

  1. Úvod
  2. Manažerský souhrn
  3. Analytická část
  4. Strategická část – Strategický rámec priorit MAP do roku 2023
  5. Akční plán
  6. Implementační část