Ivančické kalendárium

29.05.2017

Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Ivančicích

11. 8. 1992

11. srpna 1992 se uskutečnil první přímý přenos zkušebního vysílání ivančické kabelové televize. Všechny montážní práce včetně připojení městského kanálu do domácností provedla firma Self-Servis Brno. Ivančice se tak staly prvním městem v okolí s vlastním studiovým vysíláním.

27. 6. 1990

Na základě politického rozhodnutí z května skončila činnost Národní fronty na všech územních úrovních České republiky. V Ivančicích se tak stalo 27.6. na mimořádné výborové schůzi.

1. 1. 1987

Po dlouhých přípravách došlo k 1. lednu 1987 ke sloučení Společného JZD Ivančice s JZD Nová směna Neslovice. Nové družstvo neslo název JZD Nová směna Ivančice.

5. 8. 1986

Dne 5. srpna 1986 město postihla živelná pohroma, kdy se po průtrži mračen vylil z břehů Mřenkový potok a zatopil Dukelskou ulici. Na likvidaci následků povodně se kromě občanů podílely i místní organizace.

1. 7. 1965

1. července 1965 se nad Ivančicemi rozpoutala prudká bouře s krupobitím. Ještě druhý den obyvatelé Mřenkové ulice vyváželi na kolečkách kroupy ze svých dvorů. Nejvíc byla pochopitelně postižena zemědělská úroda a školnímu statku vznikla škoda témeř za 1 milion korun. Žňové práce se opozdily a sklizeň obilí se protáhla až do září.

15. 12. 1964

První koncert nového sboru Blahoslava Hajnce proběhl v sále kina Réna 15. prosince 1964. Jednalo se o smíšený pěvecký sbor a Blahoslav Hajnc byl tehdy ředitelem lidové školy umění.

7. 7. 1964

Po dalších celostátních volbách v létě 1964 schválila rada Jihomoravského Krajského národního výboru /KNV/ návrh na označení některých místních národních výborů názvem Městský národní výbor /MNV/. Ustavující schůze ivančického MěNV proběhla 7 července 1964.

12. 6. 1960

12. června 1960 proběhly volby do všech tří stupňů národních výborů a do Národního shromáždění. V Ivančicích odvolilo v 7 volebních místnostech 99,8% voličů z 4424 zapsaných. Do čela MNV byl opět zvolen J. Zelenka, stejně tak se J. Juran stal znovu poslancem do Národního shromáždění.

22. 6. 1959

V roce 1959 se připomínalo 100 let od vzniku ivančické nemocnice. U příležitosti tohoto výročí bylo 22. června večer slavnostně otevřeno letní přírodní d?vadlo na Réně představením opery Prodaná nevěsta v provedení souboru brněnského státního divadla.

30. 1. 1946

škpt. gšt. Vladimír Šoffr se vrátil v květnu 1945 po šesti letech utrpení v nacistických věznicích a táborech do Ivančic ke své rodině. Opět vstoupil do armády a byl povýšen na hodnost majora. Na počátku roku 1946 byl požádán o cyklus přednášek "Nauka o obraně státu" pro studenty brněnských vysokých škol. Ve své přednášce dne 30.1. 1946 před velkým shormážděním studentů Vysoké školy technické mj. uvedl, že průměrnost v kombinaci...

21. 7. 1945

21. července 1945 byl pohřben JAN NOVÁK. Vyučil se soustružníkem a vystudoval strojní inženýrství. Patřil k prvním dobrovolníkům formující se čs. vojenské jednotky v SSSR v Buzuluku. Na Dukle velel baterii houfnic ráže 120 mm u 1. dělostřeleckého pluku 1 čes. sam. brigády. V květnu 1945 se v hodnosti poručíka vrátil do sovobozené vlasti, ale již o dva měsíce později tragicky zahynul při automobilové nehodě u Hradce Králové. Jméno mjr....

15. 7. 1945

15. července 1945 došlo v Ivančicích hned k několika významným událostem: pro veřejnost byly otevřeny opět muzejní sbírky a téhož dne se město rozloučilo se sovětskou vojenskou posádkou, která odjížděla do Znojma. Ještě odpoledne se konal velkolepý pohřeb Františka Muchy z Němčic, který začátkem července podlehl na následky útrap z nacistického koncentračního tábora.

30. 5. 1945

Dnes se vrátil z Německa krejčovský mistr a známý sokolský pracovník Jaroslav Matějka.

29. 5. 1945

Od 29. se pravidelně vyučuje. Do aktivní služby vráceni minulým režimem pensionovaní učitelé Silvestr Jahoda, Metoděj Herman, Josef Vavrečka aj. Němčina vyloučena ze škol, na měšťanské škole se vyučuje ruštině. Dnes bylo též slavnostně zahájeno vyučování na reálném gymnasiu. Řídí je opět Václav Horák. Otevřena je 5. až 8. třída. Stále proudí na vozích němečtí uprchlíci. Někdy jedou jen ženy s dětmi a rezignovaně řídí koně.

28. 5. 1945

O dnu presidentových narozenin 28. jsou obchodní výklady vyzdobeny obrazy prezidenta Beneše a prezidenta Masaryka. Odpoledne konán koncert na náměstí. O 8. hod. přednáší tu odborný učitel Husák. Hrají obě kapely: Pirochtova i Bínova. Dnes bylo též slavnostní zahájení vyučování na národních školách.

27. 5. 1945

V neděli 27.v předvečer 61. narozenin presidenta dr. Ed. Beneše nasloucháme u radia slavnostnímu představení opery Libuše. Jí se dnes otvírá Národní divadlo.

26. 5. 1945

Václav Richter z Jihlavy přivezl kuřivo, přes 1 milion kusů cigaret a doutníků. Ale pokus získati ze slavkovského cukrovaru cukr se nezdařil, ač je tam 400 vagónů připravených k odvozu. Dnes projíždějí městem dlouhé kolony koní, hnaných německými zajatci. Sem tam ruský ozbrojenec. Též povozů je tu hojně. Jedou na východ. Dnes byla u Jamolic zachycena výprava uprchlíků z Jihlavy. Směřovala k rakouským hranicím. Byli mezi nimi bývalý komisař Schwetz...

25. 5. 1945

Poprvé roznášeli listonoši poštu. Poštovné zaplatí adresát.

24. 5. 1945

Dnes se vrátil do Ivančic majitel elektrárny Karel Panowsky. Je zajištěn ve věznici. Také židé se znenáhla vracejí, ale jen mladí; staří prý vesměs pomřeli nebo byli v plynových komorách usmrceni. Z koncentračního tábora v Buchenwaldu učitel Jaromír Růžička, bratr popraveného vysokoškoláka Hynka Růžičky.

23. 5. 1945

Večer konala se komunistická schůze v Réně, velmi hojně navštívená. Mluví předseda Nár. výboru Ant. Šturma, po něm člen výboru Vincenc Eibel, pak učitel Obhlídal.

22. 5. 1945

Dnes 22. se vrátil z Anglie syn zdejšího řídícího učitele R. Knorra, Miloš. Přijel autem z Paříže, kde konal službu tlumočníka. Po třech dnech odjel odtud do Hamburku. Vrátily se též děti popraveného řídícího učitele E. Šindelky, rovněž z němec, tábora se vrátil zeť ředitele Brudíka, Šoffr.

21. 5. 1945

Odpoledne na hřišti velmi silné navštívený fotbalový zápas a večer zase tanec na sokolovně. Mluví se o roztroušených německých vojínech, kteří večer navštěvují osady a znepokojují občany. Dnes volalo Znojmo, že Němci jeví neklid. Vydala se tam odtud četa partyzánů. Oficiál Mrňa, který se tam měl nastěhovat, zůstal zatím zde.

20. 5. 1945

Na svatodušní neděli 20. koná se o 1/2 16. hod. průvod Svazu mládeže na sokolovnu. Nese se v něm prapor československý i rudý, jdou děti, hudba, Národní výbor, dívky v kroji, mladí mužové a ženy. Na prostoru u sokolovny je nejdříve proslov, pak tanec.

18. 5. 1945

Je den odvodu. Celé okolí se shromažduje u záložny. Ohlášena taneční zábava Svazu mládeže na sokolovně. Konečně jezdí pravidelně vlak do Brna ráno i odpoledne. Ale z Lískovce chodí se dosud do Brna pěšky. Japonsko podalo návrh na příměří. Nepřijat. Žádá se úplná kapitulace.

17. 5. 1945

Dnes jsou vyvěšeny mobilisační vyhlášky. Zajišťuje se německý majetek. Skladiště jeho je v bývalé německé škole. Před Baťou stojí fronty lidí na boty. Ale je jich nedostatek.

16. 5. 1945

Zdejší Němci, zajištění, zametají dnes město, chodí na pole, také v museu pracují. Je tam užitečným dělníkem ing. Rudolf Meier - Volker, konservátor památkového úřadu v Opavě. Němci nosí hákový kříž tam, kde židé měli žlutou hvězdu. Městem dále projíždějí uprchlíci. Partyzáni vodí sem též německé vojáky, kteří se vzdávají. V okolí se nacházejí stále miny. Jejich hodně na Réně i na jiných místech. Přivádějí se k výbuchu. Proto zní...

14. 5. 1945

Slouží se zádušní mše za padlé rodáky v 2. světové válce. Z věže se hlásí zprávy a různé povely. Městem projíždí stále vozy s uprchlíky. Noviny se hojně kupují. Zatím vychází Rovnost, Obroda národa, Slovo národa. Píší rozumně, nabádají vesměs k národní svornosti.

13. 5. 1945

V neděli 13. o 1/2 9. je sloužena slavná mše sv. na poděkování za ukončení války a vítězství proti nacismu. Celebruje farář P. Jan Slabý, káže P. Bedřich Matějka. Ke konci modlí se kněz krásnou modlitbu děkovnou a zároveň prosebnou. President dr. Beneš přijel včera o 16. hod. do Brna.

12. 5. 1945

Projíždějí městem němečtí uprchlíci směrem na východ. Jedou do svých původních bydlišť do Polska. Od 1/2 8. do 8. hod. zvoní kostelní zvony na paměť padlých. Dnes přijelo sem na 200 Němců od Jihlavy. Pokud možno umísťují se nouzově v orlovně. Není tam pro všechny místa. Děti spí únavou na schodech i na dvoře.

11. 5. 1945

Byl pohřeb Lubomíra Studeného a partyzána Jaroslava Fichta, který byl zastřelen Němcem v Alexovicích.

10. 5. 1945

Zločin v Hrotovicích měl 10. odezvu v Ivančicích. V noci bylo partyzány popraveno 17 Němců za Malinovou cihelnou. Mezi nimi jsou Jaroslav Dvořák, správce nemocnice a německý předák v městě, Anna Stixová, manželka kominického mistra, která se obohatila majetkem popraveného Emila Šindelky, Heinrich Ottawa, správce (Treuhánder) židovského majetku, manželé Zdražilovi aj.

9. 5. 1945

S velkou radostí slyšíme, že Rusové dnes o 4 hodinách ráno osvobodili Prahu. Odpoledne stojí před kasárnou velká tribuna, na ní členové Národního výboru a některé osobnosti, též velitel ruské mísí ní posádky. Městská hudba za řízení kapelníka Pirochty hraje po koncertu fanfáry z Libuše. Promluvy předsedy Národního výboru a ruského velitele jsou provázeny stále hlučnými projevy souhlasu. Konec oslavy tvoří hymny, československá a sovětská. Město je ovšem ozdobeno prapory,...

8. 5. 1945

Vrátil se starosta města Antonín Šturma z Košic. Je spokojen s přijetím, jehož se mu dostalo a s výsledky jednání s pres. Benešem. Ruská Pravda píše sympaticky o jeho návštěvě. Dnes slyšíme zprávu o pohromě v Hrotovicích, kde padly německé miny mezi shromážděné občany při místní slavnosti. Přes 100 lidí bylo zabito, mnoho raněných. Mezi těžce raněnými je též zdejší rodák Lubomír Studený, okresní komisař v Hrotovicích, jenž brzy po...

6. 5. 1945

Po celý den neustává kanonáda. Naše těžká děla ostřelují Moravský Krumlov, kde se Němci houževnatě drží a ohrožují okolí. O 1/2 10. vidíme zřetelně ruské bombardéry nad Rénou a z nich sršící oheň na vojsko německé v lesích krumlovských. Slyšíme silné detonace.

5. 5. 1945

Dopoledne proudí lidé, aby shlédli pohromu v obou postižených ulicích. Nemocnice má také všecka okna rozbita, jedno okno v průčelí i se zdivem vyraženo. Nemocní se stěhují. Z cihelny Panovského se vozí křidlice. Některé střechy se pokládají dehtovým papírem. Kdo může pomáhá. Z Prahy slyšíme vyzvání k ochraně našeho rozhlasu a o 1/2 18 hod. volání o pomoc proti německému útoku od Benešova. V Praze se bojuje na barikádách.

4. 5. 1945

Odpoledne slyšíme silnou palbu z děl. Trať Ivančice-Střelice je již opět sjízdná. Dnes o 24. hodině postihla Ivančice zlá pohroma. Na Širokou ulici a Ostřihom padly 3 těžší střely minometů. Zachvělo to celým městem. V obou ulicích jsou, zvláště střechy, zle poškozeny. Všechna okna jsou rozbita. V Široké ulici jest 1 dům, na Ostřihomě 2 domy témeř zničeny. O život naštěstí nepřišel nikdo. Josefa Rádsetoulavá je vytažena zdráva z rozbitého...

3. 5. 1945

Opět silná střelba. Od Čučic (?) střílí na Ivančice německé dělo. Obětí je hoteliér Záloženského domu Jan Küfhaber a jeden ruský vojín. Küfhaber byl mladý, všeobecně oblíbený člověk, otec tří dětí. Ruský vojín položil svůj mladý život pro naši vlast. Obou obětí velmi litujeme. Jedna z německých min poškodila němčickou školu, 3 lidé byli zraněni. Vidíme, že dosud nejsme bezpečni před zvůlí německou. Jeden ruský major zemřel dnes v nemocnici.

2. 5. 1945

V noci na 2. května silně pršelo. Odpoledne pobouřila město poplašná zpráva, že od Znojma přijíždí 150 německých tanků. Ukázala se klamnou. Kdo šíří takové zprávy? Večer se však od jihu ozývá silná střelba. Zákopnící denně vycházejí na zákopy a horečně pracují - i v dešti. Chrání nás vojsko třetí ukrajinské armády.

1. 5. 1945

Oddíly Rudé armády chodí městem a zpívají. Odpoledne se konal koncert domácí kapely na náměstí Palackého před kasárnou. Jinak je úplný klid. Partyzáni chodí a jezdí na rozvědky. Jsme svědky toho, jak ruským četám oznamují zprávy z různých bojišť. Jsou dnes veselí, bohužel, mnozí z nich i alkoholem příliš rozjaření.

30. 4. 1945

Vydána výstraha: nechoďte zbytečně venku mimo město. Němci jsou nablízku a mohli by střílet. Leží zakopáni hlavně mezi Náměští a Kralicemi. Celý den vskutku slyšíme hřmění děl a detonace.

29. 4. 1945

Je velmi chladno. Odpoledne ubylo zde značně vojska. Odjelo k Brnu. V domě u Konečných v Chřestové ulici č. 251/III se konala dnes hostina ruských důstojníků. Zábava trvala až do rána.

28. 4. 1945

Za chladu a občasného deště docházejí neblahé zprávy. V Alexovicích zastřelili prý vlasovci dva muže - kozáka a občana Kroupu, otce 7 dětí. Dva partyzáni najeli v Ořechově na nevybuchlou pumu, byli jí roztrháni. K večeru silná kanonáda od severozápadu. Uleháme zneklidněni. Z rozhlasu se dozvídáme, že se Himmler pokouší o kapitulaci vůči Anglii a Americe. Chtěl by rozděliti spojence a nabízí jim německou pomoc proti Rusku. Nepřijato.

27. 4. 1945

Od 27. máme ruský čas, který předchází o hodinu letní čas, čili o dvě hodiny normální čas. S věží slyšíme hlášení, že Berlín se vzdal. Také teprve dnes se potvrzuje zpráva, že je Brno osvobozeno. Odpoledne od 17. do 18. hodiny hraje u gymnázia ruská kapela. Párek mladých ruských lidí tančí na chodníku. Ivančice vydávají své vlastní potravinové lístky na dobu od 30.4. do 27.5. Okolní obce se řídí podle...

26. 4. 1945

Za krásného jitra 26.4. se uchylují do Ivančic lidé z Oslavan a z Padochova. Mají obavy před Němci, vzniklé z pouhého poplachu. Dnes v 16:30 je hlášen nálet německých letadel. Jsou tři. Proti nim jsou vyslána ruská letadla a Němci rychle mizejí. Odpoledne jsou vyzýváni mužové od 16 do 60 let, aby šli kopat zákopy. Přihlásilo se jich 700. Jdou za deště do práce.

25. 4. 1945

Lidé jsou všude příjimačů. V San Franciscu byla zahájena konference 47 států. Ale proud z Panovského elektrárny je tak slabý, že i poslech je nevalný. Oslavanská elektrárna vůbec neosvětluje. Dnes se konal pohřeb obětí posledního náletu na Ivančice. Pohřební průvody nejsou dovoleny, mrtví se pochovávají přímo na hřbitově. Nad rakvemi mluví dojemně předseda Národního výboru Antonín Śturma.

24. 4. 1945

V 15.00 přijela do města značná část pěšího vojska Rudé armády. Velmi se z toho těšíme. Na náměstí hraje hudba ruského pluku, z věže vlají prapory, jakož i náměstí je jimi vyzdobeno. Přijímáme rádi zprávy, že Kounice jsou již osvobozeny.

23. 4. 1945

Padaly kroupy s deštěm. Odpoledne o 14. hod. došlo k neštěstí. Ruské letadlo, nebyvši raketou upozorněno, hodilo na město pumy. Následky jsou hrozivé: 10 mrtvých a mnoho zraněných. Uprostřed náměstí je prohlubenina po padlé pumě. Bohužel, někteří kozáci se nechovají jako osvoboditelé. V domácnostech rozbíjejí nádobí a berou, co se jim zalíbí. Nejvíce se jim líbí hodinky. "DAVAJ ČASY" se stalo již příslovečným. Pátrají stále po alkoholu, jsou také některé...

22. 4. 1945

Je deštivo. Partyzáni se vydávají na rozvědky ke Kounicím a Bránicím.

20. 4. 1945

Stále se ještě udržují pověsti o blížících se Němcích. Kounice i Moravský Krumlov jsou v jejich rukou. Ve Střelicích se úporně bojuje. Stále je slyšet detonace. Mnoho ivančických lidí tráví noci v krytech a ve sklepích. Nad městem se stále vznášejí letadla. Národní výbor denně zasedá, jsou v něm zastoupeny všechny politické strany. Partyzáni chodí městem s puškami. Dnes je vyhlášena mobilizace všech můžů ročníků 1906 - 1918.

18. 4. 1945

18. dubna ráno: Pluky 13. gardové jezdecké divize generála Bělousova pronikají po levém břehu řeky Jihlavy přes Dolní Kounice a Moravské Bránice do Ivančic. 18. dubna, 10.00: Vyhlášen letecký poplach. Sovětské bitevníky bombardují již zničenou radarovou stanici v Budkovicích. 18. dubna, 10.55: Na město dopadají dělostřelecké granáty a zasahují hodiny na věži kostela, které se zastavily. 18. dubna, 11.00: Jízdní hlídka 13. gardové jezdecké divize vyjíždí Krumlovskou ulicí z Ivančic...

18. 8. 1944

Čím dál tím více obyvatelstva (hlavně ženy a mládež) bylo německými úřady nasazováno do válečné výroby. 80 alexovických dělnic muselo 18. srpna 1944 odjet do továren v Pardubicích, Chrudimi a České Třebové, v září pak byli dokonce totálně nasazení také oktaváni ivančického gymnázia.

26. 6. 1944

26. června 1944 se pokusil o útěk při zatýkání Rudolf Bureš. Organizoval ilegeální odbojovou organizaci proti nacistům. Při útěku byl gestapákem smrtelně postřelen, o několik dní později umírá v nemocnici.

10. 7. 1942

Sedm dní po skončení výjimečného stavu se konaly v Ivančicích odvody na tzv. Totaleinsatz (totální nasazení) a jak píše kronikář: "odvod (...) z Ivančic zjistil jen málo mužů schopných pro práci v Říši". V pozdějším obdodbí však postupně odjížděly celé ročníky 1918-1924 na práci v Německu. Jejich osudy byly více než pohnuté a mnozí z nich zahynuli.

10. 6. 1942

Lidé potvrzovali svým podpisem lítost nad úmrtím říšského protektora. Podpisové archy, odsuzující atentát a vyjadřující "loyalitu k Říši a prezidentu dr. Emilu Háchovi" byly vystaveny ve dnech 17. - 20. června na sekretariátu místního Národního souručenství.

15. 5. 1942

15. května si připomínáme tragickou smrt ivančického občana - odbojáře, bratra Jana Fibicha.

5. 4. 1942

Po odchodu posledního transportu 5.4. 1942 byl zlikvidován židovský internační tábor v Sinaibergerově koželužně, kterým prošlo od října 1938 celkem 801 osob. Více než šedesát, kteří zemřeli, bylo pochováno na starém židovském hřbitově a desítky těch, kteří byli převezeni do brněnských nemocnic, popřípadě do ústavu pro choromyslné, byly pochovány v Brně. V dubnu 1942 zbyly v koželužně poslední tři rodiny - tzv. smíšená manželství - Neubachovi, Rosenbergovi a Rosenfeldovi, které...

16. 3. 1942

První transport Židů byl z Ivančic vypraven 11.3, druhý a třetí 15.3., 16.3. a poslední 5.4. 1942. Byla tenkrát neděle velikonoční. Středem Krumlovské ulice šel k nádraží tichý zástup většinou starších židovských občanů, vlekoucích s námahou kufry a rance. To opouštěli Ivančice poslední Židé. Šli na jistou smrt. V přední řadě šla skoro šedesátiletá Ida Pretznerová a po jejím boku synové Karel a Jan a za nimi klopýtal skoro sedmdesátiletý...

6. 3. 1942

6. března 1942 bylo rozpuštěno obecní zastupitelstvo a vládním komisařem v Ivančicích se stal Karl Schwetz z Dolních Kounic.

22. 8. 1941

22. srpna 1941 byl zatčen gestapem Kašpar Máca spolu se svým účetním Bartasem pro mletí mouky nad povolené množství. Za tento čin byl 2 roky vězněn. K. Máca byl ivančickým podnikatelem, který se mimo jiné zasloužil o vybudování nové vlakové zastávky ve Stříbském mlýně s názvem „Ivančice – letovisko“.

10. 6. 1941

Osud ivančického gymnázia zpečetil výnos protektorátního Ministerstva školství z 10.6. 1941, kterým ministerstvo motivované přáním nacistických okupačních orgánů nařídilo postupné rušení gymnázia, počínaje první třídou. V roce 1944 pak gymnázium přestalo existovat úplně.

1. 8. 1939

Od 1. srpna 1939 zahájila v Ivančicích činnost německá obecná škola, ustavená nařízením brněnského Oberlandrátu z 27. července 1939. Správcem německé školy byl jmenován bývalý učitel němčiny na ivančických školách František Schlögel.

19. 7. 1939

19. července 1939 se uskutečnil pohřeb akademického malíře Alfonse Muchy. Pohřbu slavného ivančického rodáka na vyšehradském Slavíně se zúčastnila i delegace městské rady tvořená starostou Orla a ředitelem občanské záložny Osvaldem Kaplerem, starostou Sokola Josefem Říhou, Františkem Strakou a Karlem Muchou.

14. 7. 1939

Dne 14. července 1939 oznámil protektorátní rozhlas zprávu o úmrtí akademického malíře Alfonse Muchy.

12. 4. 1939

12. 4. 1939 přijelo do židovského internačního tábora v koželužně auto s esesáky, kteří pod záminkou prohlídky ukradli uprchlíkům poslední cenné věci a jen pro nic za nic zatkli 6 mužů, které poslali do Terezína. Někteří mladší muži se pokusili o útěk z tábora, doufajíce, že se dostanou do zahraničí. Skoro všechny útěky skončily odvlečením do koncentračních táborů v Německu nebo zastřelením na útěku.

23. 3. 1939

Dne 23.3. 1939 uplynul přesně týden po fašistickém puči. V továrně Alfreda Placzka v Alexovicích toho dne došlo k prudkému sporu mezi jeho synem Fridrichem a jeho německými úředníky, se kterými si oba Placzci vždy tak dobře rozumněli. Němečtí úředníci se stali nadšenými stoupenci Hitlera a z váženého šéfa se najednou stal "Saujude" (sviňský Žid). Mladý Placzek rozrušen hádkou, nevděkem a zradou těch, kterým vždy nadržoval, opustil kancelář továrny a...

15. 3. 1939

V poledne 15. března obsadila německá kulometná rota železniční most přes řeku Jihlavu a v 16. 15 hodin projela Ivančicemi německá motorizovaná kolona směrem od Moravského Krumlova. První prapor s hákovým křížem byl vyvěšen na rohu Rybářské ulice, další dva na domě Julie Zadražilové v Oslavanské ulici. 16. března se celý národ dozvěděl, že od toho "náležejí Čechy a Morava k území Velkoněmecké říše, vstoupili pod její ochranu a jako...

8. 3. 1937

Místní dráha byla zestátněna a 8. března 1937 na ní ředitelství státních drah obnovilo alespoň částečný provoz zahájením nákladní přepravy.

31. 1. 1936

Definitivně byl ukončen provoz tratě Dolní Kounice-Ivančice-Oslavany. "Od té doby", zapsal do ivančické pamětní knihy kronikář Ladislav Vašek, "koleje rezavějí a osobní i nákladní vozymístní dráhy nečinně stojí u opuštěné nádražní budovy". Od 1. února 1936 udržovali spojení jen tři autobusy.

28. 1. 1934

První zápas sehráli hokejisté SK Ivančice 28. ledna 1934 na kluzišti při soutoku zamrzlých řek Jihlavy a Rokytné. Svého protivníka - "brněnské družstvo trampů" porazili 3:0. Dramatickému zápasu přihlíželo na 500 diváků. Ve druhém zápase však s němčickými hokejisty prohráli hráči SK Ivančice 3:2.

5. 2. 1933

Na mimořádném zasedání členů obecního zastupitelstva byl zvolen novým starostou Ivančic představitel Československé strany národně sociální - Anotnín Hruška. Hruškova "hluboká znalost lidí, jíž nabyl za svého dlouholetého působení a vlastenecké cítění uzpůsobili jej velmi dobře ke konání nesnadného, zodpovědného a nevděčného úřadu starostenského", napsal tenkrát kronikář města. Jeho zástupci se stali Osvald Kapler /lidovec/ a člen živnostensko-obchodnické strany Antonín Wenzel.

19. 12. 1932

Ivančický starosta Josef Říha rezignoval na svoji funkci pod tlakem nepokojů, demonstrací a obtížné sociální situace ivančických nezaměstnaných, kteří protestovali za přiznání větší podpory v jejich svízelné životní situaci.

17. 8. 1929

V roce 1929 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Ivančicích 50. výročí vzniku. Hlavní část oslav proběhla ve dnech 17. a 18. srpna pod patronací zemského náčelníka H. Světlíka a za účasti hasičů z z dvaadvaceti sborů. Vyvrcholením slavnostních dnů se bezpochyby stalo veřejné ocenění zásluh dlouholetých členů ivančického sboru. Ke slavnému jubileu vydali hasiči také Památník, shrnující dění za uplynulých 50 let existence. Čtyřicetistránkovou publikaci vytiskla, jak jinak, ivančická tiskárna...

13. 6. 1928

Do Ivančic zavítal ve středu 13. června 1928 podle předem připraveného programu prezident Československa T. G. Masaryk.

29. 6. 1927

29. 6. 1927 se narodil Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc.. Našemu městu věnuje svou badatelskou pozornost. K stému výročí ivančického muzea napsal studii Ivančice a Ivančicko na starých mapách. Příspěvky má v Ivančickém zpravodaji.

8. 12. 1924

Dne 8. prosince 1924 se v Ivančicích narodil Jiří Kratochvíl. Zakládající člen Janáčkova kvarteta v Brně. Charaketrizován jako "umělec velké hudebnosti a vážného interpretačního pohledu".

11. 7. 1924

Dne 11.7. 1924 se narodil v Ivančicích Ervin L. Lobpreis. Po celý život byl činný ve skautském hnutí. Po únoru 1948 emigroval do USA, kde vystudoval medicínu a stal se lékařem u amerického vojenského námořnictva. Dosáhl hodnosti kapitána. Nakonec pracoval na úseku organizace a vědy. Zemřel 19.1. 2001 v USA.

11. 2. 1922

První cvičení v sokolovně na Rybářské ulici se uskutečnilo 11. února 1922, kdy zde byla uspořádána tělocvičná akademie. TJ Sokol v Ivančicích tehdy nadobro opustila starou tělocvičnu "v kasárně", ve které Sokolové tužili svá těla přes 30 let.

12. 12. 1920

Dramatickým způsobem do života Ivančic vstoupila v prosinci 1920 událost známá pod názvem prosincová generální stávka. Na protest proti výroku Nejvyššího soudu, který nepřiřkl sídlo sociální demokracie (Lidový dům) levé frakci vydělující se stále zřetelněji ze sociálně demokratické strany, vstoupili i horníci a dělníci na Rosicko-Oslavansku do stávky. Prvním činem stávkujících dělníků bylo zastavení dodávek elektrického proudu z oslavanské elektrárny Velkému Brnu, ke kterému došlo v neděli 12. prosince. Vůdcové...

17. 7. 1920

Na návrh ivančické sokolské jednoty městská rada projednávala výzvu k německému obyvatelstvu Ivančic. Členové rady naznali, že ono "demonstrativní a provokační mluvení řečí německou" by mohlo ohrozit veřejný pořádek a vnést neklid do města. Poto přijali zákaz "demonstrativní a provokativní mluvy řečí německou na veřejných místech a nošení krojů tzv. Dürndlkostym". Neuposlechnutí rady mělo být přísně potrestáno podle zákona.

14. 7. 1920

V době bytové krize a nedostatku stavebního materiálu na začátku 20. let minulého století cihelna bratrů Panovských neprodukovala potřebný stavební materiál. V červenci roku 1920 se ivančické obecní zastupitelstvo usneslo hlasy většiny členů, aby "zabrána byla kruhová cihelna patřící Alfrédu a Karlu Panovskému v Ivančicích". Úmysl zabrat cihelnu Panovských zdůvodňovalo ivančické zastupitelstvo v dopise ze 14.7. 1920 adresovaném zemské politické správě v Brně mimo jiné i tím, že: "Kruhová cihelna...

18. 8. 1919

Po mnoha jednáních dalo ministerstvo školství 18. srpna roku 1919 konečně souhlas k otevření soukromého gymnázia, které neslo oficiální název Blahoslavovo reálné gymnásium. Ředitelem ústavu byl jmenován PhDr. Jaroslav Lisický, profesor státní reálky v Jevíčku, který o „zdárný rozvoj ústavu horlivě se přičiňoval“ a který byl mimochodem žákem profesora Masaryka na pražské Karlově univerzitě.

19. 1. 1919

Představitelé města podpořili požadavek "Matice středoškolské" a na valné hromadě konané 15. ledna 1919 se přítomní usnesli požadovat otevření státního gymnázia již ve školním roce 1919/1920. Avšak ministerstvo školství tuto žádost zamítlo, s poukazem na špatnou finanční situaci Ivančických. Matice a představení města se proto dohodli na otevření vlastního soukromého gymnázia, které ještě v témže roku otveřeno opravdu bylo, neslo název "Blahoslavovo reálné gymnázium".

28. 12. 1916

Narodil se Silvestr Nováček, historik dělnického hnutí. Zaměřen na nejnovější dějiny dělnického hnutí a odboj proti nacismu v jihomoravském regionu. Od roku 1972 řádným profesorem na brněnské univerzitě. Zemřel 11.11. 1999 v Mikulově.

12. 8. 1915

Tohoto se dožívá 90 let čestný občan města Ivančice Ota Brück. Narodil se 12.8. 1915 v Ivančicích. Účastník zahraničního odboje 1940-45. Začátkem prosince 1939 odešel spolu s dalším "Vančákem" Miroslavem Muchou ilegálně přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Sýrii do Francie. V Agde, kde se formovala čs. jednotka, se stal instruktorem nováčků u roty doprovodných zbraní 3. pěšího pluku. Po porážce Francie odplul lodí Northmoor do Velké Británie, kde se nejdříve...

5. 4. 1915

Dne 5. dubna jsme si připomínámeod narození Hynka Růžičky, vůdčí osobnosti mladých ivančických odbojářů. Byl zakladatelem skautské odbojové skupiny, členem komunistické studentské frakce, všestranný sportovec. Koncipoval myšlenku přípravy povstání okupovaných slovanských zemí. Popraven 16.6. 1942.

29. 6. 1914

Již den po atentátu na následníka trůnu Ferdinanda D'Este v Sarajevu, 29. června 1914, vyjádřilo ivančické obecní představenstvo odesláním soustrastného telegramu smutek nad smrtí císařova následníka a jeho manželky Žofie Chotkové Hohenbergové.

6. 2. 1906

Dne 6.2. 1906 se v Ivančicích narodil Josef Husák - pedagog, kulturní a muzejní pracovník. Byl propagátorem historie a krás města. Vydal studii Osvobození Ivančic a frontové události na Ivančicku. Zemřel 12.9. 1995.

28. 1. 1903

Dne 28.1. 1903 se narodila Božena Komárková. Česká filozofka, teoložka, pedagožka a obhájkyně lidských práv. První profesorské místo získala v Ivančicích 1935 až 1939. Činná v křesťanském hnutí YMCA. Po přeložení do Ostravy byla zatčena pro činnost v Obraně národa a prožila celou válku v nacistických věznicích. Zemřela 7.2. 1997 v Brně.

3. 2. 1900

"Městská obec Ivančice obmýšlí za příčinou osvětlování zdejšího města světlem elektrickým s jistou společností smlouvu uzavříti. Jelikož nám sděleno, že v tamním městě elektrické osvětlení veřejných ulic, náměstí atd. již zavedeno jest, tedy dovoluji si ... zdvořile požádati, aby nám opis smlouvy, jenž s dotyčným podnikatelem za příčinou osvětlení Vašeho města uzavřena byla - pokud možno v brzku laskavě zaslán byl". Tento text psal 3. února 1900 ivančický starosta Josef...

10. 2. 1899

Do Ivančic přijel MUDr. Emil Holub. Měl zajímavou přednášku o svých cestách po Africe. Slavný cestovatel byl ubytován v domě advokáta, politika a spolkového pracovníka Antonína Dvořáka a při odjezdu z Ivančic daroval Dvořákově ženě "peknou fotografii černošského krále říše maresské se svým ministrem, katem a otrokyní".

26. 8. 1898

Dne 26. srpna 1898 převzal správu měšťanské a obecné školy Josef Vávra. Ředitel Vávra spravoval školu až do svého penzionování v roce 1925 a byl dominantní osobností ivančického kulturního a společenského života. Byl činný v mnoha místních spolcích, nejvíce z nich snad ve spolku muzejním. I jeho zásluhou byla na sklonku 19. století v Ivančicích založena významná muzejní instituce, na jejíž činnosti se velkou měrou podílel.

10. 1. 1896

Vydatným pomocníkem při prosazování českých politických a vlasteneckých zájmů v Ivančicích a okolí se stal od 10. ledna 1896 čtrnáctideník Zájmy lidu, "časopis ku hájení českého lidu na Ivančicku, Krumlovsku a okolí". Cílem bylo "uvědomovati lid o jeho právech politických, hájiti jeho nejširší zájmy, šířiti národní vědomí a pracovati ku hmotnému povznesení lidí", neboť "tak platně přispějeme svaté naší věci a konečně dočkáme se, že národu našemu dostane se jeho...

19. 1. 1893

Starosta Hans rezignoval 19. ledna 1893. Jako důvod k opuštění funkce uvedl zdravotní důvody. Na prvního radního a svého zástupce Jana Schwarze se obracel v dopise: "Račtež pane radní všem pánům radním a zastupitelstvu obce oznámiti, že pro moje chatrné zdraví skládám úřad co starosta našeho města, a že mne nejni možná dále obecní záležitosti říditi a co starosta úřadovati".

9. 7. 1892

Ve starostenském úřadu byl potvrzen vlastenecky orientovaný Rudolf Hans. Tehdy jej v řádných volbách do funkce starosty zvolili členové ivančického městského zastupitelstva jednomyslně.

19. 5. 1890

19. května městské zastupitelstvo volbou rozhodlo, že novým starostou Ivančic se toho dne stal vlastenecky orientovaný místní stavitel Rudolf Hans, pro kterého odevzdalo svůj hlas dvacet devět členů městského výboru.

1. 2. 1880

První hasičský ples uspořádala jednota místních dobrovolných hasičů. Konal se v hospodě U tří kohoutů a touto akcí byla potvrzena i společenská role místních hasičů.

29. 8. 1865

Augustin Kratochvíl se narodil 29.8. 1865. Byl významným historikem, který zpracoval mnoho monografií různých moravských měst, zejména však Ivančic, až dosud nejpodrobnějšího zpracování místních dějin, které vydal Musejní spolek s podporou zemského sněmu r. 1906.

3. 1. 1759

Václav Novotný zemřel a 3. ledna 1759 byl v Ivančicích pochován. Václav Novotný působil v Ivančicích jako učitel. Škola za jeho časů byla společenskou kategorií všeobecně opomíjenou. Docházka dětí do vyučování byla dobrovolná a tudíž nevalná, a učitelů, kteří se rekrutovali z řad gramotné části obyvatel - často jimi byli i vysloužilí vojáci, nepožívali nijaké vážnosti mezi sousedy i u nadřízených. Úroveň tehdejšího školství přibližuje Tomáš Procházka, když ve svých...

24. 12. 1754

Na štědrý den roku 1754 se odehrála dramatická scéna, kterou popisuje kronikář: "Toho roku 1754 dne 24. prasince, zabili vojáci popravčího mistra evančickýho. Přišlo na něj fantazi a on běhal s nahým mečem po ulicích. Tak na něj vyslali vojenskou patrolu a on po nich běžel s nahým mečem a oni po něm střelili s dvouma kulkami a zabili ho smrti, neb ho trefili právě do počků."

24. 8. 1638

Město bylo ve špatné ekonomické situaci a vypomohlo si prodejem obecního majetku. Dne 24. srpna 1638 byl prodán mlýn se zahradou na Konvízi, s velikou loukou, mírou rolí u rybníka v Černém poli, s půllánem rolí u židovských hrobů a dalším půllánem v Pancířích a se vším příslušenstvím za 2 500 zlatých moravských jistém Tomáši Filochovi Z Uherské Skalice.